जीएसटी नवीन नोंदणी अर्ज (भाग बी): महाराष्ट्र राज्याचे पिन कोड नुसार- सेक्टर/प्रभाग/मंडळ (Version ०.१)